Instytut Promyka

Przyszłość jest w naszych rękach!

Home Statut

Statut Fundacji

„Fundacja Instytut im. Kazimierza Promyka”

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Fundacja Instytut im. Kazimierza Promyka”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 21 maja 2019 roku. 

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991r., Nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

Nadzór nad Fundacją, ze względu na charakter i cele Fundacji, sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 5

Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 6

Fundację powołano na czas nieoznaczony.

§ 7

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 8

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 9

Fundacja ma prawo powoływania ośrodków, biur, filii i przedstawicielstw w kraju i za granicą.

§ 10

Fundacja może używać godła, barw i znaku Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. 

§ 11

Fundacja używa pieczęci z napisem “Instytut im. Kazimierza Promyka”.

§ 12

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 13

Celem Fundacji jest:

 1. prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy z zakresu nowych technologii, mediów społecznościowych, technologii cyfrowych i bezpieczeństwa;

 2. upowszechnianie dostępu do informacji i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu;

 3. prowadzenie działań na rzecz umocnienia i rozwoju międzynarodowej pozycji Polski; 

 4. prowadzenie prac analitycznych, w szczególności w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, tworzenia i stosowania prawa, wieloaspektowego bezpieczeństwa gospodarczego Polski, rozwoju infrastruktury oraz ochrony środowiska; 

 5. działalność na rzecz rozwoju współpracy Polski z państwami Europy Środkowo-Wschodniej;

 6. prowadzenie działalności na rzecz wzmocnienia więzi transatlantyckich; 

 7. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego;

 8. promocja i organizacja wolontariatu;

 9. tworzenie i promocja rozwiązań prawnych i instytucjonalnych w zakresie ustroju państwa;

 10. upowszechnianie idei zielonego konserwatyzmu.

§ 14

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie szeroko rozumianej działalności analitycznej;

 2. tworzenie raportów, opracowań, analiz dotyczących różnych dziedzin życia politycznego, gospodarczego społecznego i kulturalnego 

 3. współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami oraz z organami administracji samorządowej i państwowej;

 4. wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami statutowymi Fundacji;

 5. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów sądów w sprawach związanych z celami  Fundacji;

 6. prowadzenie działalności wydawniczej

 7. fundowanie stypendiów dla wyróżniającej się młodzieży

 8. wspieranie organizacji o celach zbieżnych z celami Fundacji

 9. organizowanie w seminariów, konferencji i zjazdów tematycznych związanych z celami Fundacji. 

 10. organizowanie  zajęć edukacyjnych w charakterze warsztatów;

 11. współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami oraz z organami administracji samorządowej i państwowej; 

 12. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego;

 13. wspomaganie społecznych inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji.

§ 15

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 16

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz środki pieniężne, majątek ruchomy i nieruchomy nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 17

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. zbiórek publicznych i loterii;

 2. składek, dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu Polski jak i z zagranicy;

 3. dochodów wypracowanych z majątku Fundacji;

 4. dochodów z operacji finansowych;

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację, po pokryciu kosztów jej działalności, przeznaczona jest wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

§ 18

Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.

§ 19

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

                                                                                                                              

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY FUNDACJI I SPOSÓB JEJ ZARZĄDZANIA

 

§ 20

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji.

 2. Zarząd Fundacji. 

§ 21

 1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 osób, w tym jej Przewodniczącego Rady Fundacji. 

 2. W skład pierwszej Rady wchodzą Fundatorzy 

 3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje jej pracami.

 4. Rada Fundacji dokonuje zmian w swoim składzie poprzez powołanie i odwołanie kolejnych członków. 

 5. Wniosek o powołanie i odwołanie członka Rady Fundacji może złożyć 2 członków Rady Fundacji.

 6. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić na jego wniosek, z uwagi na przyczyny uniemożliwiające lub utrudniające mu pełnienie obowiązków.

 7. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji. 

 8. Zebrania Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji przynajmniej raz do roku. 

§ 22

Do obowiązków Rady Fundacji należy:

 1. zatwierdzanie rocznego planu finansowego Fundacji,

 2. zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności, w tym wykonania planu finansowego.

 3. przedstawianie Zarządowi Fundacji opinii i zaleceń w zakresie działalności Fundacji,

 4. powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji 

 5. inne kompetencje określone w ustawie i statucie. 

§ 23

 1. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy i jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji w drodze uchwały w każdym czasie, przy czym członkami Zarządu mogą być członkowie Rady Fundacji. Zarząd jednoosobowy tworzy Prezes Zarządu Fundacji. Zarząd wieloosobowy w ilości od 2 do 5 osób składa się z Prezesa Zarządu Fundacji, Wiceprezesa Zarządu Fundacji oraz maksymalnie trzech członków. 

 2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania, śmierci członka Zarządu Fundacji bądź jego rezygnacji.

§ 24

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są Członkowie Zarządu Fundacji.

 2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji jednoosobowo. 

§ 25

 1. Prezes Zarządu Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji;
 • sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji.
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiadanie za realizację jej celów statutowych;
 • opracowywanie, tworzenie, rozwijanie i kontrolowanie struktur organizacyjnych Fundacji;
 • prawo do przyjmowania dotacji, subwencji, spadków i zapisów na realizację zadań statutowych Fundacji;
 • zarządzanie majątkiem Fundacji;

§ 26

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 27

Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 28

Posiedzenia Zarządu Fundacji są protokołowane.

 

§ 29

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub w stosunku cywilno-prawnym.

 2. Umowy z Członkami Zarządu Fundacji zawiera i rozwiązuje dwóch członków Rady Fundacji łącznie, niebędących Członkami Zarządu Fundacji.  

 3. Wynagrodzenia dla członków Zarządu Fundacji i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU FUNDACJI

 

§ 30

Zmiana Statutu, w tym zmiana celów Fundacji, jest dokonywana przez Radę Fundacji
w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady Fundacji. 

 

ROZDZIAŁ VI

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

 

§ 31

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

 2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje jednomyślnie Rada Fundacji w drodze uchwały.

 

 

    ROZDZIAŁ VII   

LIKWIDACJA FUNDACJI

 

§ 32

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje jednomyślnie Rada Fundacji, w drodze uchwały, która wyznacza likwidatora.

§ 33

Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele określone w uchwale o likwidacji Fundacji i będą one tożsame lub zbliżone z celami Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 34

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

§ 35

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy.