Analizy i raporty

Home Analizy i raporty
Spis raportów
Raporty przy współpracy z New Direction:
Przegląd polityk klimatycznych wybranych państw europejskich

Przegląd polityk klimatycznych wybranych państw europejskich.

Review of climate policies of selcted European countries

Kwestie związane z energetyką i klimatem od dłuższego czasu wpływają na tematy debaty publicznej w Europie, nie schodząc z ust polityków, komentatorów i ekspertów. Europejski Zielony Ład, uzależnienie wielu czołowych europejskich państw od surowców importowanych z Rosji czy rosnące ceny energii zmuszają do zastanowienia nad dotychczasowymi założeniami polityki klimatycznej i energetycznej na Starym Kontynencie.


Eksperci Instytutu im. Kazimierza Promyka przeanalizowali polityki klimatyczne siedmiu wybranych państw Europy. Na łamach publikacji zostały omówione działania w obszarach m.in. klimatu, energetyki, gospodarki i prawa. Podsumowanie publikacji stanowią rekomendacje najciekawszych rozwiązań możliwych do zastosowania w Polsce.

sha 256 checksum:

raport-analiza-prawno-porównawcza

Analiza prawno-porównawcza funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w wybranych krajach europejskich.

W związku z rosnącym zainteresowaniem społecznym dot. zjawiska wykluczenia komunikacyjnego, podjęto próbę przeprowadzenia analizy prawno-porównawczej funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w wybranych krajach europejskich. Stworzona publikacja posłuży swoistej wymianie dobrych praktyk i rozwiązań możliwych do implementacji na gruncie polskiego ustawodawstwa.

 

W analizie porównawczej uwzględniono obowiązki i prawa organizatora publicznego transportu, tryby zawierania umów PSC przez organizatora z przewoźnikami, system rekompensat i dopłat dla przewoźników czy też zawarte w przepisach specjalne uwarunkowania w zakresie PSO. Ponadto, dokonano przeglądu dostępnej literatury prawnej, stron internetowych urzędów administracji rządowej, władz lokalnych, stowarzyszeń i fundacji dotykających nie tylko takich zagadnień jak usługi publiczne transportu publicznego, przetargi, zamówienia publiczne, ale również przedstawiające kierunki rozwoju polskiego transportu kolejowego.

sha 256 checksum:

spoleczne-skutki-mediow-spolecznosciowych-i-internetu

Społeczne skutki mediów społecznościowych i internetu.

W ramach niniejszego raportu przyjrzeliśmy się trzem dużym obszarom życia społecznego, na które jak nigdy przedtem, oddziaływują media społecznościowe i internet. W wyniku przeglądu literatury wyodrębniliśmy dwa główne obszary tematyczne: wpływ mediów społecznych na dobrostan psychiczny oraz kwestie związane z bezpieczeństwem i rozprzestrzenianiem się dezinformacji. Dodatkowo, w ostatnim rozdziale, zastanawiamy się nad tym, jak specyfika wyróżnionych obszarów wpływa na proces wdrażania polityk publicznych przeciwdziałających negatywnym skutkom sfery cyfrowej względem społeczeństwa. Poprzez analizę najważniejszych badań i rozwiązań, które pojawiły się w ostatnim czasie w tych tematach, chcemy umożliwić praktykom tworzącym polityki publiczne, dziennikarzom oraz działaczom sektora pozarządowego skuteczne działanie na rzecz dobrostanu naszego społeczeństwa.

sha 256 checksum: 0318b3c11f8894c17610f7c2ab2c49942137613b67918dadc20bc9d46c8f502f

Okladka-akcjonariat

Akcjonariat pracowniczy - analiza możliwości wprowadzenia programu w polskich przedsiębiorstwach.

Akcjonariat pracowniczy jest odpowiedzią na coraz bardziej zauważalne zmniejszanie się istotności pracy względem innego czynnika w procesie produkcyjnym – kapitału. Udział pracy w dochodzie narodowym w ciągu ostatnich trzech dekad spadł niemal we wszystkich krajach rozwiniętych. W związku z tym pojawiła się idea pracowniczych programów akcyjnych. Zgodnie z nią pracownikom umożliwione zostaje nabycie udziałów w firmie, w której pracują, w ramach nagrody za pełnioną przez nich rolę w rozwoju biznesu.

 

Publikacja omawia istotę akcjonariatu pracowniczego i formy jego wdrażania w USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Polsce. Autorzy zwracają uwagę na potencjał tkwiący w akcjonariacie pracowniczym i sugerują rozwiązania zmierzające do popularyzacji tej formy motywowania pracowników nad Wisłą.

sha 256 checksum: d89b1cfde26ec802c6d36ba3512e5590d2c6384b1b388e0e00e88555f6883d02
Okladka-radny-web

Radny Samorządu Terytorialnego - kompetencje, obowiązki, ograniczenia.

Eksperci skupieni wokół Fundacji Instytutu im. Kazimierza Promyka postanowili dokonać przeglądu uprawnień jakie posiadają radni jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzona w 2018 roku nowelizacja ustaw samorządowych bardzo mocno wzmocniła mandat sprawowany przez radnych, dając im nowe narzędzia kontroli, podobne do tych, jakimi do tej pory dysponowali posłowie i senatorowie.

 

Samorząd terytorialny jest jednym z najważniejszych ośrodków mających wpływ na wzmacnianie lokalnych społeczności, ważne jest więc jest krzewienie wiedzy mogącej zachęcić do podjęcia decyzji o kandydowaniu lub innej formie zaangażowania się w sprawy lokalne.

sha 256 checksum: 59e5477f3a463ed904c30c85c025da8bdb750288b0a72160a2a66b676b0f2e78

ezl-raport-insytut-im-kazimierza-promyka

Europejski Zielony Ład - Szanse i wyzwania dla polskiego transportu.

W grudniu 2019 roku Komisja Europejska ogłosiła założenia „Europejskiego Zielonego Ładu”, zgodnie z nimi Europa do 2050 roku powinna być neutralna być kontynentem neutralnym klimatycznie.

 

Co to oznacza dla Polski i silnej w naszym kraju branży transportowej? Eksperci Instytutu im. Kazimierza Promyka dokonali analizy obecnej sytuacji oraz konsekwencji nowej polityki Unii Europejskiej dla polskiego sektora transportowego oraz przedstawili swoje rekomendacje.

sha 256 checksum: 3c7d41ea48342b1bdae28930e701a9346cdeeff21485fb5ce45419fa8e630e09

raport-niemiecki-kolejowy-master-plan-instytut-promyka

Analiza Niemieckiego Master Planu kolejowego.

Analiza Niemieckiego Master Planu kolejowego to przegląd i ocena rozwiązań zawartych w Niemieckim Master Planie Kolejowym, a także zalecenia powstałe na jego bazie dla polskiego rynku kolejowego transportu towarowego.

 

Master Plan przedstawia analizę potrzeb transportu towarowego w Niemczech w kontekście szerszej sieci towarowej w Europie i wskazuje rekomendacje w 10 obszarach.

sha 256 checksum: ff2b675cfaf7dbacf29c6336ee9299d3358ea06cb73c5cc835a0074364f2e323

vat-gap

Luka podatkowa w podatku VAT.

VAT GAP.

Autor: Weronika Dumin

 

Forms of effective prevention.

 

(pl) sha 256 checksum:
(en) sha 256 checksum:

HOW-TO-QUICKLY-AND-EFFICIENTLY-MAKE-LOCAL-ROADS-FLOURISH

Jak szybko i sprawnie doprowadzić do rozkwitu dróg lokalnych?

How to quickly and efficiently make local roads flourish?

Autor: Tomasz Gontarz
 

The example of the local roadss fund and the government fund for road development.

(pl) sha 256 checksum:
(en) sha 256 checksum:

FAMILY-500 PLUS-THE-POLISH-WAY-OF-PROVIDING-FAMILY-SUPP

Rodzina 500 plus polski model wsparcia rodziny.

Family 500 plus - The Polish way of providing family support. ​

Autor: Bartłomiej Hawrylak
 

Report and analysis on a flagship program to combat europe’s demographic crisis.

 

(pl) sha 256 checksum:
(en)
sha 256 checksum: