Analizy i raporty

Home Analizy i raporty
Spis raportów
Raporty przy współpracy z New Direction:

Założenia IV Pakietu Kolejowego i jego wdrożenie w Polsce

Europejska polityka transportu kolejowego ma na celu utworzenie jednolitego obszaru kolejowego. Zapoczątkowane w 2001 r. otwieranie sektora kolejowego na konkurencję było w ciągu dziesięciu
lat przedmiotem trzech pakietów i jednego przekształcenia. Czwarty pakiet, mający na celu zakończenie budowy jednolitego europejskiego
obszaru kolejowego, został przyjęty w 2016 roku.

 

W białej księdze – „Plan jednolitego europejskiego obszaru transportu” wyznaczono zadania takie jak: potrojenie obecnej sieci kolei dużych prędkości do 2030 r. i utrzymanie gęstej sieci kolejowej we wszystkich
państwach członkowskich; ukończenie budowy sieci kolei dużych prędkości w Europie do 2050 r.; obsługiwanie koleją większości pasażerskiego ruchu średniodystansowego do 2050 r; podłączenie do sieci kolejowej, najlepiej do sieci dużych prędkości, wszystkich portów lotniczych w sieci bazowej do 2050 r.; osiągnięcie prawie zerowej liczby ofiar śmiertelnych w transporcie drogowym do 2050 roku.

sha 256 checksum:

Polityki mieszkaniowe Polski i państw europejskich

Według badań z 2018 roku, brak mieszkania lub złe warunki mieszkaniowe są uznawane przez 40% respondentów za jeden z trzech najważniejszych problemów polskich rodzin. Wiele wskazuje na to, że poprawa warunków mieszkaniowych jest możliwa, gdy cały proces będzie odbywał się przy współpracy państwa, samorządów lokalnych oraz organizacji i instytucji społecznych, jak również podmiotów prywatnych, bez których inwestycje w budowę nowych mieszkań są niemożliwe.


Niniejsze opracowanie przedstawia sytuację mieszkaniową w Polsce oraz wybranych krajach europejskich za pomocą danych statystycznych oraz poddanych analizie dokumentów strategicznych państw, które były uchwalane w XXI wieku. Na podstawie analizy przedstawionych danych, raport formułuje wnioski oraz rekomendacje działań w zakresie polityk mieszkaniowych Polski oraz wybranych krajów europejskich.

sha 256 checksum:

Krajowa mapa cyberbezpieczeństwa

Cyberprzestrzeń staje się realnym polem walki. Chociaż nie giną na nim żołnierze i nie da się fizycznie utracić terytorium, to jednak trwa tu bezwzględne starcie, m.in. o zasoby informacyjne, prawdziwość i pierwszeństwo przekazywanych informacji. Wraz z rosnącymi zagrożeniami cyberprzestrzeni, rozwijać się będą formy prewencyjnego i bezpośredniego przeciwdziałania zarówno w sferze cywilnej, jak i wojskowej. Obserwujemy to w ostatnim czasie – 8 lutego 2022 r. powołano do życia Siły Obrony Cyberprzestrzeni jako komponent Wojska Polskiego.

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza stanu krajowego cyberbezpieczeństwa, ze wskazaniem elementów jego ewolucji, zakładanych strategicznych celów dla tego obszaru oraz faktycznego potencjału rozwojowego. Takie ujęcie tematu ma charakter nowatorski z uwagi na szereg podejmowanych w ostatnim czasie decyzji wynikających z dynamicznej sytuacji międzynarodowej – zwłaszcza sytuacji cyfrowo-konwencjonalnej wojny obronnej Ukrainy z Federacją Rosyjską i pośredniej wojny ekonomiczno-cyfrowej faktycznie toczonej z Federacją Rosyjską w zasadzie od połowy zeszłego roku.

 

sha 256 checksum:

Smart City – krok w zrównoważoną przyszłość

Smart City – w Polsce nazywane inteligentnym miastem lub miastem przyszłości – ma za zadanie odpowiedzieć na problemy konkretnego miasta. Najnowsze technologie informatyczne i komunikacyjne, dzięki analizie danych pozyskiwanych z kamer i czujników, przyczyniają się do usprawniania transportu, zarządzania ruchem czy korzystania z instytucji miejskich. Smart City nie jest produktem gotowym, lecz procesem mającym na celu wykorzystanie przestrzeni w najbardziej efektywny i zrównoważony sposób. Efektem dobrze zaplanowanego inteligentnego miasta jest przede wszystkim zadowolenie jego mieszkańców.

 

W niniejszym raporcie przedstawione zostaną: definicja i główne założenia Smart City, przykłady funkcjonowania rozwiązań w wybranych miastach w Polsce i na świecie, a także analiza korzyści
i zagrożeń wynikających z wdrażania koncepcji. Zakończenie materiału stanowią rekomendacje dotyczące pierwszych kroków władz miast, które planują rozpocząć wprowadzanie innowacyjnych technologii na swoich terenach.

sha 256 checksum:

Przegląd polityk klimatycznych wybranych państw europejskich

Przegląd polityk klimatycznych wybranych państw europejskich.

Review of climate policies of selcted European countries

Kwestie związane z energetyką i klimatem od dłuższego czasu wpływają na tematy debaty publicznej w Europie, nie schodząc z ust polityków, komentatorów i ekspertów. Europejski Zielony Ład, uzależnienie wielu czołowych europejskich państw od surowców importowanych z Rosji czy rosnące ceny energii zmuszają do zastanowienia nad dotychczasowymi założeniami polityki klimatycznej i energetycznej na Starym Kontynencie.


Eksperci Instytutu im. Kazimierza Promyka przeanalizowali polityki klimatyczne siedmiu wybranych państw Europy. Na łamach publikacji zostały omówione działania w obszarach m.in. klimatu, energetyki, gospodarki i prawa. Podsumowanie publikacji stanowią rekomendacje najciekawszych rozwiązań możliwych do zastosowania w Polsce.

sha 256 checksum:

raport-analiza-prawno-porównawcza

Analiza prawno-porównawcza funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w wybranych krajach europejskich.

W związku z rosnącym zainteresowaniem społecznym dot. zjawiska wykluczenia komunikacyjnego, podjęto próbę przeprowadzenia analizy prawno-porównawczej funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w wybranych krajach europejskich. Stworzona publikacja posłuży swoistej wymianie dobrych praktyk i rozwiązań możliwych do implementacji na gruncie polskiego ustawodawstwa.

 

W analizie porównawczej uwzględniono obowiązki i prawa organizatora publicznego transportu, tryby zawierania umów PSC przez organizatora z przewoźnikami, system rekompensat i dopłat dla przewoźników czy też zawarte w przepisach specjalne uwarunkowania w zakresie PSO. Ponadto, dokonano przeglądu dostępnej literatury prawnej, stron internetowych urzędów administracji rządowej, władz lokalnych, stowarzyszeń i fundacji dotykających nie tylko takich zagadnień jak usługi publiczne transportu publicznego, przetargi, zamówienia publiczne, ale również przedstawiające kierunki rozwoju polskiego transportu kolejowego.

 

sha 256 checksum:

spoleczne-skutki-mediow-spolecznosciowych-i-internetu

Społeczne skutki mediów społecznościowych i internetu.

W ramach niniejszego raportu przyjrzeliśmy się trzem dużym obszarom życia społecznego, na które jak nigdy przedtem, oddziaływują media społecznościowe i internet. W wyniku przeglądu literatury wyodrębniliśmy dwa główne obszary tematyczne: wpływ mediów społecznych na dobrostan psychiczny oraz kwestie związane z bezpieczeństwem i rozprzestrzenianiem się dezinformacji. Dodatkowo, w ostatnim rozdziale, zastanawiamy się nad tym, jak specyfika wyróżnionych obszarów wpływa na proces wdrażania polityk publicznych przeciwdziałających negatywnym skutkom sfery cyfrowej względem społeczeństwa. Poprzez analizę najważniejszych badań i rozwiązań, które pojawiły się w ostatnim czasie w tych tematach, chcemy umożliwić praktykom tworzącym polityki publiczne, dziennikarzom oraz działaczom sektora pozarządowego skuteczne działanie na rzecz dobrostanu naszego społeczeństwa.

sha 256 checksum: 0318b3c11f8894c17610f7c2ab2c49942137613b67918dadc20bc9d46c8f502f

Okladka-akcjonariat

Akcjonariat pracowniczy - analiza możliwości wprowadzenia programu w polskich przedsiębiorstwach.

Akcjonariat pracowniczy jest odpowiedzią na coraz bardziej zauważalne zmniejszanie się istotności pracy względem innego czynnika w procesie produkcyjnym – kapitału. Udział pracy w dochodzie narodowym w ciągu ostatnich trzech dekad spadł niemal we wszystkich krajach rozwiniętych. W związku z tym pojawiła się idea pracowniczych programów akcyjnych. Zgodnie z nią pracownikom umożliwione zostaje nabycie udziałów w firmie, w której pracują, w ramach nagrody za pełnioną przez nich rolę w rozwoju biznesu.

 

Publikacja omawia istotę akcjonariatu pracowniczego i formy jego wdrażania w USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Polsce. Autorzy zwracają uwagę na potencjał tkwiący w akcjonariacie pracowniczym i sugerują rozwiązania zmierzające do popularyzacji tej formy motywowania pracowników nad Wisłą.

sha 256 checksum: d89b1cfde26ec802c6d36ba3512e5590d2c6384b1b388e0e00e88555f6883d02
Okladka-radny-web

Radny Samorządu Terytorialnego - kompetencje, obowiązki, ograniczenia.

Eksperci skupieni wokół Fundacji Instytutu im. Kazimierza Promyka postanowili dokonać przeglądu uprawnień jakie posiadają radni jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzona w 2018 roku nowelizacja ustaw samorządowych bardzo mocno wzmocniła mandat sprawowany przez radnych, dając im nowe narzędzia kontroli, podobne do tych, jakimi do tej pory dysponowali posłowie i senatorowie.

 

Samorząd terytorialny jest jednym z najważniejszych ośrodków mających wpływ na wzmacnianie lokalnych społeczności, ważne jest więc jest krzewienie wiedzy mogącej zachęcić do podjęcia decyzji o kandydowaniu lub innej formie zaangażowania się w sprawy lokalne.

sha 256 checksum: 59e5477f3a463ed904c30c85c025da8bdb750288b0a72160a2a66b676b0f2e78

ezl-raport-insytut-im-kazimierza-promyka

Europejski Zielony Ład - Szanse i wyzwania dla polskiego transportu.

W grudniu 2019 roku Komisja Europejska ogłosiła założenia „Europejskiego Zielonego Ładu”, zgodnie z nimi Europa do 2050 roku powinna być neutralna być kontynentem neutralnym klimatycznie.

 

Co to oznacza dla Polski i silnej w naszym kraju branży transportowej? Eksperci Instytutu im. Kazimierza Promyka dokonali analizy obecnej sytuacji oraz konsekwencji nowej polityki Unii Europejskiej dla polskiego sektora transportowego oraz przedstawili swoje rekomendacje.

sha 256 checksum: 3c7d41ea48342b1bdae28930e701a9346cdeeff21485fb5ce45419fa8e630e09

raport-niemiecki-kolejowy-master-plan-instytut-promyka

Analiza Niemieckiego Master Planu kolejowego.

Analiza Niemieckiego Master Planu kolejowego to przegląd i ocena rozwiązań zawartych w Niemieckim Master Planie Kolejowym, a także zalecenia powstałe na jego bazie dla polskiego rynku kolejowego transportu towarowego.

 

Master Plan przedstawia analizę potrzeb transportu towarowego w Niemczech w kontekście szerszej sieci towarowej w Europie i wskazuje rekomendacje w 10 obszarach.

sha 256 checksum: ff2b675cfaf7dbacf29c6336ee9299d3358ea06cb73c5cc835a0074364f2e323

vat-gap

Luka podatkowa w podatku VAT.

VAT GAP.

Autor: Weronika Dumin

 

Forms of effective prevention.

 

(pl) sha 256 checksum:
(en) sha 256 checksum:

HOW-TO-QUICKLY-AND-EFFICIENTLY-MAKE-LOCAL-ROADS-FLOURISH

Jak szybko i sprawnie doprowadzić do rozkwitu dróg lokalnych?

How to quickly and efficiently make local roads flourish?

Autor: Tomasz Gontarz
 

The example of the local roadss fund and the government fund for road development.

(pl) sha 256 checksum:
(en) sha 256 checksum:

FAMILY-500 PLUS-THE-POLISH-WAY-OF-PROVIDING-FAMILY-SUPP

Rodzina 500 plus polski model wsparcia rodziny.

Family 500 plus - The Polish way of providing family support. ​

Autor: Bartłomiej Hawrylak
 

Report and analysis on a flagship program to combat europe’s demographic crisis.

 

(pl) sha 256 checksum:
(en)
sha 256 checksum: